Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

8114 93d5
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoll oll
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
1310 4eab

November 19 2016

6471 5429
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathebelljar thebelljar
5638 bc34 500
Pan Marcin
6396 8c41 500
Reposted fromlyapics lyapics viabezwladnie bezwladnie

August 10 2016

7978 4145
Reposted frommisza misza viadidlirnik didlirnik
Reposted frombluuu bluuu viazurial zurial
Człowiek to zwierzę o bardzo brudnej duszy. I piekielnej umiejętności jej mycia.
— Håkan Nesser – Sprawa Ewy Moreno
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
9282 f8c6
Reposted fromnyaako nyaako viazurial zurial

July 07 2016

May 24 2016

Pragniemy zmian, czegoś innego, ale ciągle stoimy w miejscu. Najczęstszą wymówką jest brak czasu albo pieniędzy. Błąd. Brak chęci. To jest nasz problem.
— "Czym jest rutyna w Twoim życiu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty

April 27 2016

April 09 2016

1723 492f
Reposted fromflesz flesz viadidlirnik didlirnik

March 31 2016

9663 37bc
Reposted fromretaliate retaliate
Welcome to sweet home style | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazurial zurial

March 24 2016

9681 4eb3 500

leirelatent:

Cracow, Poland (1937)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl